شهیدشمس الدين حسيني ناييني
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدشهید شمس الدين حسيني ناييني
۱۳۶۰ - ۱۳۱۲
آرامگاه : بهشت زهرا (س) - قطعه24 - ردیف150 - شماره8
X
بازماندگان
آرامگاه مجازی