شهیدغلام علي معتمدي
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدشهید غلام علي معتمدي
۱۳۶۰ - ۱۳۲۷
آرامگاه : بهشت زهرا (س) - قطعه24 - ردیف151 - شماره17
X
بازماندگان
آرامگاه مجازی