شهیدکاظم نجفي رستگار
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدشهید کاظم نجفي رستگار
۱۳۶۳ - ۱۳۳۹
آرامگاه : بهشت زهرا (س) - قطعه24 - ردیف74 - شماره23
X
بازماندگان
آرامگاه مجازی