شهیدجعفر جنگروي
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدشهید جعفر جنگروي
۱۳۶۴ - ۱۳۳۳
آرامگاه : شهداعلي ابن جعفر - قطعه0 - ردیف0 - شماره0
X
بازماندگان
آرامگاه مجازی