شهیدمجيد ملک زاده
X
یک هفته(2،000 تومان)
چهل روز(5،000 تومان)
یک سال (10،000 تومان)

X
X
برای انجام این فعالیت ابتدا باید ثبت نام کنیدشهید مجيد ملک زاده
۱۳۶۵ - ۱۳۴۵
آرامگاه : بهشت زهرا (س) - قطعه53 - ردیف40 - شماره3
X
بازماندگان
آرامگاه مجازی